GENEL SEKRETERLİK

Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevlerinin 27. Maddesi uyarınca;

1 - Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.

2 - Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

3 - Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 • Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
 • Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak,
 • Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
 • Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
 • Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
 • Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Yaşar Üniversitesi Genel Sekreterliği çalışmalarında, Kurucumuz Sn. Selçuk YAŞAR'ın “Bilim, Birlik, Başarı” hedefleri doğrultusunda ilerlerken, Yaşar Üniversitesi’nin amaçları doğrultusunda, Kalite Politikamıza uygun şekilde:

 • Yasal Mevzuat ve şartlara bağlı kalarak,
 • Eğitim, araştırma ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle,
 • Belirgin, ölçülebilir, ulaşılabilir en iyi ve en güvenli hizmeti vererek,
 • Sürekli iyileştirme ilkesine dayalı,
 • Müşteri memnuniyeti gözeterek,
 • Hizmetlerinde Kalite odaklı yönetim sistemiyle,
 • Küresel ölçekte eğitimin gelişmesine katkıda bulunarak çalışmalarına devam etmektedir.

Bu çalışmaların gerçekleştirilmesiyle Yaşar Üniversitesi’nin kalite hedefleri olan;

 • Yaşar Üniversitesi Stratejik Planı ve Kalite Politikası doğrultusunda görev ve sorumlulukları yerine getirmeyi,
 • Yaşar Üniversitesi çalışanları ve dış paydaşlarının memnuniyet seviyesini en üst düzeye çıkarmayı başarmaktadır.

Genel Sekreterlik, kalite çalışmaları kapsamında Yazı İşleri Müdürlüğünün “TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi" ile belgelendirmenin devamına hak kazandığı çalışmaların yönetim ve kontrolünü gerçekleştirmektedir.

Genel Sekreterliğe Bağlı Birimler

Kep Adresimiz [email protected]
E-Posta [email protected]
Telefon +90 (232) 570 7200

YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİMİZ

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, kuruluşların ve organizasyonların yönetim sistemlerini; kuralları tanımlı, tanımlanan kurallara bağlı, tanımlanan kuralların çağın gereği şekilde revize edildiği ve uygulanarak sürekliliğinin sağlandığının kanıtı olarak bağımsız bir şekilde üçüncü taraflarca denetlenip ispatlanması sonucu aldıkları sertifikasyona denir.

Alınan yönetimsel karar ile Üniversitemiz Genel Sekreterliğine bağlı tüm idari birimlerde de bu sistemin yaygınlaştırılması süreci başlamış, bu kapsamda yapılan kalite yönetim sistemi çalışmaları başarıyla tamamlanarak 28.12.2022 tarihinde akreditasyon kuruluşu tarafından onaylanarak kapsam içindeki tüm idari birimler (Genel Sekreterlik, İdari Kalite Yönetim Temsilciliği, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Tanıtım Pazarlama Müdürlüğü, Öğrenci İşleri Müdürlüğü, Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürlüğü, İnşaat Bakım Onarım ve Teknik İşler Müdürlüğü, Kütüphane ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü, Medya Merkezi Müdürlüğü, Rekabet İlişkileri ve Analiz Müdürlüğü, Satın Alma Müdürlüğü, Öğrenci Yurdu Müdürlüğü) belgelendirmeye hak kazanmıştır.

ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi, kurumlardaki diğer varlıklar gibi, kurum içinde önem taşıyan ve bu nedenle de en iyi şekilde korunması gereken bir varlıktır. Bilgi güvenliği bilginin tehditlere karşı uygun şekilde korunması demektir. Bilgi korunurken gizliliği gözetilir; sadece yetkili kişilerin erişmesi sağlanır. Bilginin bütünlüğünden/doğruluğundan emin olunur; Güncel, geçerli ve yetkisiz kişilerce değiştirilmemiş olması sağlanır. Geliştirilecek politika, prosedür, kontrol ve uygulamalar ile kuruluşun bilgiye dayalı varlıklarının güvenlik seviyesini istenilen düzeyde tutulur. ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi tüm güncel dokümanları, politika ve prosedürleri Rektörlüğümüz tarafından onaylanmış ve uygulamaya alınmıştır.

 

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Üniversitemiz TS EN ISO 50001 standardı gerekliliklerine uygun olarak, özellikleri ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak Enerji Yönetim Sistemi oluşturmuştur. Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci içerisinde, tüm faaliyet alanlarımızda enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz. Bu amaca ulaşmak için,

 

 • Tüm faaliyetlerimizde enerji ve su kullanımını azaltmaya,
 • Sürekli eğitim/seminerler düzenleyerek, üniversitemizde enerji verimliliği konusunda bilinçlendirme kültürünü sürekli artırmaya,
 • Enerji tüketim hedeflerini belirleyip, sürekli izlemeye ve raporlamaya,
 • Enerji verimliliği iyileştirme alanlarını belirlemek için, enerji verimliliği tetkiklerini düzenli olarak yapmaya,
 • Enerji ve su kullanımıyla ilgili güncel mevzuatı takip etmeyi ve gereklerini yerine getirmeye,
 • Projelerin tasarım aşamalarında enerji performans iyileştirmelerini içermeye,
 • Enerji verimli ürünler ve hizmetleri satın almaya ve etkin olarak kullanmaya çaba göstermekteyiz.
TOP